Een EU subsidie-aanvraag wordt op een aantal criteria beoordeeld. Het is belangrijk dat de tekst van de aanvraag nauw bij deze criteria aansluit. Daarnaast is het essentieel dat er een solide concept onder de aanvraag ligt.

Het is belangrijk dat de deelnemende organisaties bereid zijn aan het project deel te nemen en hun verantwoordelijkheid daarin te nemen.

Een subsidie-aanvraag onder het HORIZON EUROPE programma kan niet door één enkele organisatie worden ingediend. Het programma is gericht op internationale samenwerking en het bijeenbrengen van kennis, expertise en ervaring.

Met 20 jaar ervaring kunnen wij elk stadium van de aanvraag ondersteunen.


Workshop “how to plan and write a competitive EU proposal”

Het plannen van een EU project en het schrijven van een proposal is niet eenvoudig. Voor organisaties die deze uitdaging voor het eerst aangaan lijkt het zelfs onhaalbaar. Toch hoeft dat niet. Weten wat er van je verwacht wordt, een goede planning en een doelbewuste benadering zijn de eerste ingrediënten voor een kansrijk EU projectvoorstel. Hoe pak je dat aan?

Wij geven op aanvraag een workshop waarin helder wordt toegelicht hoe de evaluatieprocedures verlopen en hoe je een goed proposal kunt schrijven dat ook past bij het werkprogramma. Deze workshop on demand duurt 1 dagdeel en kan gegeven worden op elke gewenste locatie. Het aantal deelnemers bepaalt u zelf. De workshop wordt in het Engels gegeven door een expert met veel EU ervaring.

Workshop aanvragen »


Wij kunnen de ondersteuning bij een EU aanvraag naar believen vormgeven, maar om de keuze te vereenvoudigen hebben wijj 5 opties.

Quick scan

Een quick scan is een snelle manier om meer informatie te krijgen over de kwaliteit van de aanvraag in wording.

Bij een checken wij alle beoordelingscriteria en sub-criteria om vast te stellen of het voorstel alle belangrijke elementen bevat of dat er lacunes zijn. We geven aan of een voorstel in zijn huidige vorm kansrijk is, of er wellicht verbeteringen nodig zijn.

De quick scan wordt snel behandeld. Het neemt een halve werkdag in beslag.


Pre-evaluatie

Een pre-evaluatie is een effectieve manier om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een aanvraag in wording.

De tekst wordt beoordeeld, zoals dat tijdens een evaluatie zou gebeuren. Alle criteria en sub-criteria worden komen aan de orde.

De procedure is is identiek aan de officiële evaluatieronde, met dit verschil dat het ingediende voorstel door minimaal 3 externe deskundigen wordt beoordeeld. Een pre-evaluatie is daarom altijd altijd een benadering. De uitslag geeft een indruk wat het voorstel te wachten staat als het zou worden ingediend. 

U ontvangt een beknopt rapport met een geschatte score en een overzicht van zwakke en sterke punten.

Een pre-evaluatie neemt ongeveer een werkdag in beslag.


Analyse met rapportage

Een analyse met rapportage is de meest uitgebreide manier inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een aanvraag in wording.

De aanvraag in wording wordt grondig geanalyseerd, zoals dat tijdens de evaluatieronde gebeurt. Alle criteria en sub-criteria worden doorlopen waarbij tekortkomingen worden geidentificeerd.

U ontvangt een uitgebreid rapport waarin, naast de beoordeling van de criteria en sub-criteria volgens de officiële gehanteerde puntenschaal, de sterke en zwakke punten helder zijn omschreven.

Een analyse met rapportage neemt, afhankelijk van de lengte en complexiteit, ongeveer twee werkdagen in beslag.


Voorstel schrijven

U kunt er ook voor kiezen het formuleren van de subsidieaanvraag uit te besteden. Wij nemen de zorg voor de volledigheid, de juiste terminologie en de leesbaarheid van de tekst van u over en u kunt zich met de leden van het projectconsortium aan de inhoud wijden.

Wij hebben de expertise om een solide projectvoorstel te schrijven in de passende Engelse terminologie. U blijft natuurlijk verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de concept en de gehanteerde methodologie. 

Wij signaleren zwakheden in het concept of in de overige onderdelen van het projectidee en houden bij welke informatie door leden van het projectconsortium moet worden aangeleverd.

Het schrijven van een proposal is afhankelijk van de aard van het voorstel en van het consortium. De doorlooptijd kan enkele maanden zijn.

De tijdsinspanning is doorgaans 5 werkdagen.


Begeleiding van het aanvraagproces

De meest volledige ondersteuning is het begeleiden van het aanvraagproces. De aanvraag wordt ondersteund vanaf het concept tot het indienen van het proposal. Er wordt gekeken naar de meest geschikte Call for Proposals waaronder het voorstel kan worden ingediend.

Wij zijn aanwezig bij werkbesprekingen met de betrokken stafleden en geven indien nodig mini-workshops over alle aspecten van het aanvraag- en evaluatieproces. Samen met u bouwen we het consortium op en zorgen voor een correcte afhandeling van de formaliteiten.

Deze begeleiding is intensief en vergt een goede doorlopende communicatie. 

Voor deze vorm van ondersteuning brengen wij u graag een passende offerte uit..

Disclaimer

Wij zijn nooit direct, of indirect betrokken bij het beoordelen van de EU subsidievoorstellen van onze cliënten en oefenen op geen enkele wijze invloed uit op het uiteindelijke beoordelingsproces. Wij geven uitsluitend een op kennis en ervaring gebaseerde mening. De kwaliteit van het uiteindelijk ingediende voorstel wordt door een team van onafhankelijke deskundigen beoordeeld. Het is uiteindelijk de cliënt die de kwaliteit bepaalt. Onze quickscans, pre-evaluaties en begeleiding zijn geen garantie voor succes

Inschrijfformulier

Organisatie
Sluit Menu