Kansen voor cultuur in het Horizon 2020 in het werkprogramma 2018-2020

Europese Commissie benadrukt waarde van erfgoed en cultuur in Horizon 2020

Er zijn boeiende nieuwe kansen voor cultureel erfgoed, de creatieve industrie en cultuur in werkprogramma 2018-2020 van Horizon 2020.

Socioeconomic and Cultural Transformations

De oproep voor projectvoorstellen onder de titel Socioeconomic and Cultural Transformations in the Context of the Fourth Industrial Revolution heeft 5 onderwerpen waarin cultuur en de creative industries centraal staan.

Het onderwerp TRANSFORMATIONS-06-2018: Inclusive and sustainable growth through cultural and creative industries and the arts is bij uitstek geschikt voor projectvoorstellen waarin de culturele en creatieve industrie samenkomen. Dat kan bijvoorbeeld door combinaties van musea, of andere erfgoedinstellingen en creatieve bureaus, of door het combineren van cultuurtoerisme met creatieve bedrijven etc. Deze actie onderkent de economische waarde van cultuur in Horizon 2020.

Het gaat hierbij om een Research and Innovation Action. Dat wil zeggen dat onderzoek een belangrijke component van het projectvoorstel moet vormen. Daarom is het v an belang dat onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten bij het project betrokken zijn.

De impact die van dit type projecten wordt verwacht is breed, maar er moet in elk geval een relatie zijn met beleid: “The action will formulate recommendations in support of regional, national and European policies in the field of cultural and creative industries.” Dus ook de participatie van partijen in de overheidssector is belangrijk voor het ontwikkelen van een sterk voorstel.

Een goede balans van partners binnen het projectconsortium is bij dergelijke projectvoorstellen essentieel. Wij willen u daarbij graag adviseren op basis van onze eigen ervaring.

De deadline voor proposals is 13 maart 2018. Er is dus nog tijd om te starten, maar enige haast is geboden. Indien u al begonnen bent met het voorbereiden van een aanvraag kunt bij ons terecht voor een proposal-conceptanalyse, een proefevaluatie, of aanvullend advies. Aanvragen »

Ook het onderwerp TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe biedt kansen voor cultuur in Horizon 2020 en aanknopingspunten voor een project waarin cultuur- en cultureel erfgoedinstellingen een cruciale rol kunnen spelen. Ook dit is een Research and Innovation Action, maar meer gericht op het onderzoeken en vergaren van statistische informatie over de impact van cultuurbeleid: “The action will provide new methodologies for capturing the societal value of culture in contemporary societies. It will improve statistical data and methods for capturing cultural impacts in cooperation, when appropriate, with national statistical institutes, relevant international organisations, networks, research infrastructures and Eurostat.” Het is daarmee een vrij abstract doel waarbij de deelname van locale en regionale overheden een belangrijk pluspunt kan zijn.

De deadline voor het indienden van proposals is 14 maart 2019. Er is dus voldoende tijd voor een grondige voorbereiding.

Cultuur in Horizon 2020 projectvoorstel gesymboliseerd door bureau met paperassen.
Een hoop papierwerk…

Een specifiek, maar bijzonder belangrijk onderwerp is de bescherming van bedreigd cultureel erfgoed tegen vernietiging, diefstal en illegale handel, of smokkel. Speciaal om deze uitdaging aan te gaan heeft de Europese Commissie de volgende Coordination and Support Action in het leven geroepen SU-TRANSFORMATIONS-09-2018: Social platform on endangered cultural heritage and on illicit trafficking of cultural goods. Deze support action gaat vooral om het in kaart brengen van internationale samenwerking op hoog niveau en het uitwerken van aanbevelingen. Toch is ook hier specifieke kennis van culturele en creatieve domeinen (bijvoorbeeld 3D reconstructie) vereist. Dit biedt mogelijkheden voor onderzoeksbureaus, erfgoeddeskundigen en creatieve bedrijven. Het samenstellen van een gebalanceerd en geloofwaardig consortium is daarom belangrijk. In de aanloop naar een dergelijke aanvraag kunnen wij u als coach veel werk uit handen nemen. Het is goed dat de Europese Commissie aandacht schenkt aan de kwetsbaarheid van cultuur in Horizon 2020.

De deadline voor proposals is 14 maart 2018. Er is dus nog tijd om te starten, maar enige spoed is geboden. Indien u al begonnen bent met het voorbereiden van een aanvraag kunt altijd bij ons terecht voor een proposal-conceptanalyse, een proefevaluatie, of aanvullend advies. Aanvragen »

Cultuur en cultureel erfgoed is een collectief bezit en van collectief belang. Toch worden grote groepen buitengesloten, waar het de toegang tot en het genieten van cultureel erfgoed betreft. Die uitdaging wordt door de Europese Commissie binnen het Horizon 2020 programma opgepakt met het onderwerp DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion. Hoewel deze Research and Innovation Action nog iets verder weg staat op de agenda kan het geen kwaad nu al met nadenken te beginnen. Het is een complexe kwestie dat een complexe aanpak op vele niveaus vergt. Het vinden van de juiste partners voor het samenstellen van een consortium zal dan ook langer duren. Het spreekt voor zich dat wij daarbij kunnen adviseren.

De deadline voor proposals is 14 maart 2019. Er is voldoende tijd om te starten. Wij assisteren u graag met het voorbereiden van een aanvraag. Ook kunt u bij ons terecht voor een proposal-conceptanalyse, een proefevaluatie, of aanvullend advies. Aanvragen »

Wij hebben veel ervaring met digitalisering van cultureel erfgoed, want als eerste directeur van Digitaal Erfgoed Nederland, co-auteur van het Nederlandse digitaliseringsbeleid en auteur van talloze nationale en internationale adviezen met betrekking tot digitalisering en digitaal informatiemanagement is Eelco Bruinsma op dit gebied een professional met zeer veel ervaring. Het onderwerp DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020: Curation of digital assets and advanced digitisation ligt daarom pal in het midden van ons expertisegebied. Digitalisering is meer dan het vastleggen van de verschijning van een cultureel object. Al jaren probeert Eelco Bruinsma digitalisering juist als een integraal proces, waarin meer waarden worden vastgelegd dan alleen de museale informatie en de buitenkant, te benaderen. Dit was ook de kern van de colleges die hij in het verleden in het kader van het vak Computing in de Humanities in Leiden gaf. Het heeft lang geduurd voor digitalisering over de drempel van het basale collectie- en informatiemanagement heen werd getild. Met deze Innovation Action beoogt de Europese Commissie binnen Horizon 2020 nu ook het doel dat wij bij ABCultuur al jaren nastreven. Dat is mooi. Als uw visie op digitalisering en gebruik van gedigitaliseerd erfgoed ook over de horizon van collectiebeheer heen gaat, dan staan wij u graag bij met het ontwikkelen van een Europees project onder deze Call for Proposals. Er is nog steeds plaats voor digitaal erfgoed en cultuur in Horizon 2020.

De deadline voor proposals is 13 maart 2018. Er is dus nog tijd om een proposal te schrijven, maar enige spoed is geboden. Indien u al begonnen bent met het voorbereiden van een aanvraag kunt altijd bij ons terecht voor een proposal-conceptanalyse, een proefevaluatie, of aanvullend advies. Aanvragen »

Governance for the Future

Onder het programma-onderdeel Governance for the Future bevindt zich het onderwerp DT-GOVERNANCE-13-2019: Digitisation, Digital Single Market and European culture: new challenges for creativity, intellectual property rights and copyright. Het gaat hier om een belangrijk onderwerp, omdat de grotere beschikbaarheid van cultureel erfgoed en de daarmee samenhangende culturele waarde door digitalisering vaak haaks staat op de belemmeringen die worden opgeworpen door het recht op het intellectueel eigendom (IPR). Het is een zeer onoverzichtelijk en ontoegankelijk gebied dat van lidstaat tot lidstaat verschilt. Hoewel IPR noodzakelijk is voor het stimuleren van culturele activiteiten met een zekere economische duurzaamheid, kan het tegelijkertijd een belemmering zijn voor culturele innovatie. Het is belangrijk dat de Europese Commissie dit probleem nu duidelijk op de kaart heeft gezet. Wij hebben ook vrij veel ervaring met deze ingewikkelde materie. Het maakt de positie van cultuur in Horizon 2020 sterker.

De deadline voor proposals is 14 maart 2019. Er is nog voldoende tijd om een goed concept uit te werken.U kunt bij ons terecht voor een proposal-conceptanalyse, een proefevaluatie, of aanvullend advies. Aanvragen »

Link naar het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie

EU proposal conceptanalyse

U bent belast met de vorming van een projectconsortium en coördineert het schrijven van een EU-proposal. U wilt weten hoe kansrijk uw proposal in wording is en op welke punten het verbeterd kan worden. Een EU proposal conceptanalyse is een goede manier om een beter zicht op uw kansen te krijgen.

Steunend op onze lange ervaring en deskundigheid analyseren wij het concept van uw voorstel. Zwakheden en lacunes komen dan snel aan het licht, maar natuurlijk ook sterke punten die kunnen worden ingezet om de aanvraag nog kansrijker te maken.

Wat wij opleveren is een gedetailleerd rapport met een beoordeling op alle evaluatiecriteria; een overzicht van verbeterpunten en suggesties en eventueel aanbevelingen met betrekking tot de vorming van het consortium.

Het evalueren van proposals is mensenwerk. Daarom kijken wij ook naar de meer algemene karakteristieken van het proposal, zoals helderheid van het concept, leesbaarheid, kwaliteit van het taalgebruik.

Er zijn meerdere momenten waarop u ons kunt inschakelen voor de proposal-analyse. Bijvoorbeeld:

  1. U heeft een concept en een eerste schets van het proposal-manuscript en wilt advies over de kansen en handreikingen voor de verdere uitwerking.
  2. U heeft een first draft, waarin ook de omvang en samenstelling van het consortium al is omschreven en een substantiële tekst waaraan door meerdere mensen moet worden geschreven.
  3. U heeft een final draft en wilt een zorgvuldige analyse met advies en risico-rapport alvorens het in te zenden.

Als onderdeel van de manuscript-analyse kunnen wij ook naar de afzonderlijke bijdragen van beoogde projectpartners kijken, of naar de kwaliteit van het consortium als geheel.

Wij hebben veel ervaring met het reviewen van lopende EU-gefinancierde projecten en daarom ook met de effecten van verkeerde inschattingen bij het samenstellen van consortia. Een partner die er op het eerste gezicht degelijk uitziet kan tijdens de looptijd van een consortium zomaar voor oponthoud en problemen zorgen. Vaak zijn de voortekenen van een dergelijk probleem al bij de vorming van een consortium herkenbaar.

Tijdens de echte evaluatie wordt uw voorstel natuurlijk niet door één, maar minstens door drie experts beoordeeld. Het is van meerdere factoren afhankelijk of uw voorstel tot de top van gesubsidieerde voorstellen doordringt.

De kwaliteit van het voorstel in vergelijking met de overige inzendingen is daar één van, maar ook de mate waarin er is ingeschreven op de Call. Een EU proposal conceptanalyse is daarom bedoeld als algemene verbetering van het voorstel, we kunnen nooit garanderen dat het voorstel ook daadwerkelijk gefinancierd zal worden.

Belangstelling? Neem dan contact met ons op »